نیروی مغناطیسی به طور کامل به صورت خودکار تکمیل خط تولید