ក្រុមក្លឹប Rotary ធុងម៉ាស៊ីនសរសេរបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ / កំពុងផ្ទុក + + + + ផ្ទុកខណ្ឌចែក