സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

3-ഡൈമൻഷണൽ വിബ്രതൊര്യ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു മെഷീൻ

3-ഡൈമൻഷണൽ വിബ്രതൊര്യ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു മെഷീൻ

ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻറെ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീൻ

ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻറെ ഉണക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീൻ

ഷഡ്ഭുജാകൃതിക്ക് ടംബ്ലിംഗ് വീപ്പ മെഷീൻ വേണ്ടത്ര

ഷഡ്ഭുജാകൃതിക്ക് ടംബ്ലിംഗ് വീപ്പ മെഷീൻ വേണ്ടത്ര