3-ഡൈമൻഷണൽ വിബ്രതൊര്യ് മെഷീൻ പ / വേർതിരിക്കുന്നു അരിപ്പ + സൊഉംദ്പ്രൊഒഫ് കവർ ഫിനിഷിങ്