3-ഡൈമൻഷണൽ വിബ്രതൊര്യ് മെഷീൻ പ / വേർതിരിക്കുന്നു അരിപ്പ ഫിനിഷിങ്