ഓട്ടോമാറ്റിക് റോട്ടറി വീപ്പ മെഷീൻ പ / ലോഡുചെയ്യുന്നു + സെപ്പറേറ്റർ + ഊഴമില്ല പൂർത്തിയാക്കുന്നു