പൂർണ്ണ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാഗ്നെറ്റിക് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നു