തിരശ്ചീന ചെയ്യേണ്ടത് വീപ്പ മെഷീൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നു